IPA Tarihçe

Genel bilgiler

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi Programı; AB katkısı, Türkiye ve Bulgaristan devlet bütçelerinden gelen eş-finansman ile finanse edilmektedir.

20 Aralık 2007 tarihinde iki ülkenin ulusal, bölgesel ve yerel paydaşlarıyla ortaklık yoluyla oluşturduğu program dökümanı Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır (Karar no. 6477).  Söz konusu karar, Programın genel çerçevesini ortaya koymaktadır.

Program, Sınır Dışı İnisiyatif Programı ve “Phare” kapsamında Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği Programı’na da yansıdığı gibi, AB’nin Sınır ötesi inisiyatiflerinin evrimini devam ettirmektedir.

CBC_Programme_BG_TR

ÖNCELİK EKSENİ

ÖNCELİK EKSENİ 1:  SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL VE İKTİSADİ KALKINMA

Müdahale Alanı 1.1: Sosyal kalkınmanın ve sosyal uyumun geliştirilmesi
Müdahale Alanı 1.2: İktisadi rekabet edebilirliğin artırılması:
Müdahale Alanı 1.3: İşbirliği alanındaki iktisadi potansiyelin geliştirilmesi için altyapısal destek verilmesi;

ÖNCELİK EKSENİ 2 – HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Müdahale Alanı 2.1: Çevrenin, doğanın ve tarihi ve kültürel mirasın korunması;
Müdahale Alanı 2.2: Doğal kaynakların, kültürel ve tarihi mirasın sürdürülebilir kullanımı için kapasite geliştirme çalışmaları yapılması;

ÖNCELİK EKSENİ 3 – TEKNİK YARDIM

Bu öncelik ekseninin amacı Sınırötesi Programın etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

STRATEJİK HEDEFLER

Sınırötesi işbirliği programının nihai hedefi daha güçlü bir Avrupa işbirliği ve bütünleşmesine hizmet etmek amacıyla Bulgaristan-Türkiye sınırötesi işbirliği alanında her iki ülkenin güçlü olduğu ana noktalar üzerine kurulu sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma sağlamaktır.

Sınırötesi işbirliği programı, aşağıdaki hedeflere ulaşmak için işbirliği alanlarında fonksiyon üstlenerek nihai hedefine ulaşmaya çalışacaktır:

  • Karşılaştırmalı avantajlardan hareketle işbirliği alanında sürdürülebilir iktisadi kalkınmayı hızlandırmak;
  • İnsanlar ve toplumlar arasındaki yakınlaşmayı teşvik etmek ve bir bütün halinde sosyal kalkınmayı geliştirmek;
  • Doğal, kültürel ve tarihi miras değerlerinin korunması da dâhil, doğal kaynakların verimli ortak kullanımıyla hayat kalitesinin artırılması;

Her biri sınır bölgesinin farklı potansiyellerini ortaya koyan, programın üç özel hedefinin bölgede büyük etkisinin olması beklenmektedir:

Sosyal etki:

  • Yaşam Kalitesinin artırılması
  • İşsizliğin azaltılması

İktisadi etki:

  • Yerel ekonomiye destek verilmesi
  • Altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi